Wat geloven wij?

Over God
Wij geloven in een drie-enige God: De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wij geloven dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest één zijn. Samen zijn zij God. God is de schepper van hemel en aarde en alles wat leeft!

Over de Vader
Wij geloven dat het kennen van de Vader het belangrijkste doel in ons leven is en dat Jezus de weg naar de Vader weer geopend heeft. Hierdoor mogen wij zonder schroom en angst bij God de Vader komen als een volwaardig kind van Hem. Wij geloven dat het altijd Gods verlangen was om een relatie met de mens te hebben en dat de mens vertrouwd met Hem om zou gaan. We zijn als mens, man en vrouw, geschapen naar Zijn beeld, om een relatie met onze Vader te hebben en te heersen over de aarde.

Over Jezus
Wij geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is, die zijn goddelijkheid heeft afgelegd en mens werd om onze relatie met de Vader te herstellen. Wij geloven dat Jezus is gekomen om ons leven te geven, leven in overvloed. Wij geloven dat Hij is geboren uit een maagd, dat Hij een leven leefde zonder zonde, zieken genas, mensen bevrijdde van demonische gebondenheid, en doden opwekte. Wij geloven dat Hij als onschuldig mens aan een kruis werd genageld. Wij geloven dat Hij is gestorven en na drie dagen weer is opgestaan, dat Hij zich heeft geopenbaard aan de discipelen en naar de hemel is opgevaren om voor ons een plaats klaar te maken. Wij geloven dat Hij terug zal komen om ons, gelovigen, als zijn bruid mee te nemen.

Wij geloven dat er aan het kruis van Golgotha een omwisseling plaatsvond. Jezus bood zijn perfecte leven zonder zonde en ziekte aan ons aan, in ruil voor onze zondige, sterfelijke natuur. Wij geloven dat Jezus uitriep: “Het is volbracht”, omdat er nu geen offer meer nodig is. Jezus’ offer is voldoende om ons te bevrijden van de zonde en niet alleen dat, het bevrijdt ons ook van de gevolgen van de zonde. In Jezus zijn al onze zonden en tekortkomingen vergeven en zijn wij van alle ziekten genezen. Jezus werd gestraft zodat wij niet meer veroordeeld worden, maar vrij zijn. Jezus werd geslagen zodat wij genezing ontvangen. Jezus werd verlaten zodat wij nooit meer alleen zijn. Jezus werd een vloek, zodat wij van elke vloek bevrijd zijn.

Over de Heilige Geest
Wij geloven dat de Heilige Geest met Pinksteren met kracht werd uitgestort op de gemeente, waardoor de gelovigen werden gedoopt in het lichaam van Christus en gaven van de Geest ontvingen. Wij geloven dat de werking van de Heilige Geest soms gepaard kan gaan met uiterlijke manifestaties die zichtbaar zijn voor andere mensen. Wij geloven dat de Heilige Geest een persoon is en dat ons lichaam Zijn tempel is, waarin de Geest als de blijvende inwonende tegenwoordigheid van God woont om ons toe te rusten voor geestelijke aanbidding, persoonlijke heiliging en opbouw van de gemeente. Wij geloven dat we zonder de Heilige Geest niets kunnen doen. Wij geloven in de vervulling en bekrachtiging door de Heilige Geest, vaak een bewuste ervaring, om het werk van God te kunnen doen, zoals ook Jezus vervuld werd met de Heilige Geest voordat Hij aan zijn werk begon. Wij geloven dat de Heilige Geest woont in ieder die gelooft en dat Hij een blijvende Helper, Leraar en Leidsman is. Wij geloven in de tegenwoordige bediening van de Heilige Geest en in de uitoefening van alle bijbelse gaven van de Heilige Geest. Wij leggen de handen op voor het ontvangen van de kracht van de Heilige Geest, voor genezing, en voor herkenning en bekrachtiging van degenen die God heeft aangesteld om de gemeente te leiden en te dienen. Wij geloven in het spreken in tongen als een machtig wapen in gebed en tot opbouw van ons persoonlijk geestelijk leven.

Over de duivel
De duivel is de vijand van God. Hij verleidde de eerste mensen tot zonde. Door de zondeval zijn wij de positie van heerschappij over de schepping kwijtgeraakt en heeft satan met zijn demonen toegang gekregen tot Gods schepping. De schepping ervaart nu het gevolg van de zonde(val), namelijk de dood, en is onderhevig aan verderf. Mensen worden geboren in zonde, staan onder het oordeel van God en zijn gevangen in duisternis. Wij geloven dat we meer dan overwinnaars door Jezus Christus zijn die ons heeft liefgehad. Jezus heeft gestreden, de duivel overwonnen en Hij laat ons delen in de overwinning en in Zijn erfenis.

Over de Bijbel
Wij geloven dat de Bijbel het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God is. Wij geloven dan ook dat de Bijbel in de originele manuscripten zonder fouten is. De 66 boeken uit het Oude en Nieuwe testament zijn voor ons de hoogste en absolute waarheid, het enige onfeilbare gezag over geloof en praktijk.

Over de kerk
We geloven dat de kerk niet door mensen is bedacht maar door God. We geloven dat de kerk het lichaam van Christus op aarde is. We geloven dat God door de kerk heen wil werken om de boodschap van genade en het kruis te brengen aan de wereld. We geloven dat de kerk de handen en voeten van Jezus is. We geloven dat iedere christen deel uitmaakt van Zijn lichaam. We geloven in de plaatselijke kerk met door God aangesteld leiderschap. Wij geloven dat God leiderschapsautoriteit heeft gegeven aan de voorgangers en oudsten om de gemeente te dienen. Wij geloven in één lichaam waarvan Jezus het hoofd is. Wij geloven dat er verscheidenheid is in beleving, maar dat we allen één Heer hebben. Wij geloven in het belang van de eenheid van kerken onderling en willen die eenheid ook belijden.

Over jou
Wij geloven dat Jezus onvoorwaardelijk van jou houdt. Niets wat jij doet kan Zijn liefde voor jou vermeerderen of verminderen. In Romeinen 5:8 staat: ‘Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.’ We geloven dat je Gods liefde en gunst niet hoeft te verdienen. Hij bewees Zijn liefde al voor jou toen je nog zondaar was. Dit is het goede nieuws dat wij jou willen brengen: Jezus is niet gekomen om je te veroordelen, maar om je te redden.